De Beiepapp

Fir zefridde Beien

Informationen zum Betrieb

Kontakt

8, um Semecht | L-6170 Guedber

Name: Chrisitian Prommenschenkel

GSM: +352 691 35 61 44

E-mail:

Zertifizierung

Bio LETZEBUERG
Member bei der Vereenegung fir Biolandwirtschaft Lëtzebuerg a.s.b.l.

Betrieb

Imkerei

Hauptbetriebszweige

Bienenhaltung

Produkte

Honig

Verkauf

Direktvermarktung ab Hof