Haff Hoeser

Informationen zum Betrieb

Kontakt

77 Grand-rue | L-3313 Bergem

Name: Anouk Hoeser-Reding

Tel.: +352 51 10 58

E-mail:

Zertifizierung

Member bei der Vereenegung fir Biolandwirtschaft Lëtzebuerg a.s.b.l.

Betrieb

Landwirtschaft

Hauptbetriebszweige

Grünlandbetrieb, Tierhaltung

Produkte

Bio-Eier, Rindfleisch

Verkauf

Direktvermarktung, Direktvermarktung ab Hof