OIKO-Bakhaus sàrl.

L'art de faire du bon pain
Frank Obertin

Informationen zum Betrieb

Kontakt

13, rue Gabriel Lippmann | L-5365 Munsbach

Name: Frank Obertin

Tel.: +352 261519-480

Fax: +352 261519-481

E-mail:

bio-baecker.lu/

Zertifizierung

Bio LETZEBUERG
Member bei der Vereenegung fir Biolandwirtschaft Lëtzebuerg a.s.b.l.

Betrieb

Verarbeiter

Hauptbetriebszweige

Bäckerei

Produkte

Brot, Gebäck

Verkauf

Über Biog / Biogros / Einzelhandel