Schanck-Haff

Produzéieren am Aklang mat der Natur
Jos Schanck

Am biologesch-Dynamische-Landbau gëtt Humusbildung am Buedem ënnerstëtzt. Dëst speziell duerch den Ubau vu Leguminosen – déi de Stéckstoff aus der Loft bannen – an duerch d’Ausbrénge vun organeschem Dünger souwéi Planzereschter, Déieremëscht a Kompost ginn d’Wierm an all déi aaner Buedemorganismen gefiddert. Desweidere gi Biologesch-Dynamesch-Präparater agesat, déi dat Ganzt harmoniséieren.

Dëst ass eng gutt Viraussetzung fir vill Liewen am Buedem unzereegen an doduerch gesond Planze fir Mënsch an Déier op eng natierlech Aart a Weis ze produzéieren.

Informationen zum Betrieb

Kontakt

10, Duarrefstrooss | L-9755 Hupperdange

Name: Alexander und Jos Schanck

Tel.: +352 99 75 08

GSM: +352 691 688 930

Fax: +352 97 94 44

E-mail:

Zertifizierung

Bio LETZEBUERG
Bio LETZEBUERG
Member bei der Vereenegung fir Biolandwirtschaft Lëtzebuerg a.s.b.l.

Betrieb

Landwirtschaft

Hauptbetriebszweige

Ackerbau, Bio-Hochstammobst, Gemüsebau, Grünlandbetrieb, Milchvieh, Schweinemast, Tierhaltung, Milchverarbeitung

Produkte

Feldgemüse, Futtergetreide, Getreide, Käse, Kartoffeln, Milch, Obst, Rindfleisch, Streuobst, Zwetschgen, Äpfel, Milchprodukte

Verkauf

Direktvermarktung ab Hof, Über Biog / Biogros / Einzelhandel