News

Wir kompensieren unseren CO₂-Fußabdruck

E grousse Merci un Biogros fir de genereisen Don fir Bio-Letzebuerg CO2-Kompensatioun fir Organisatiounen, dei sech fir DEN System asetzen, den och dozou beidreit, dat CO2 am Buedem gespeichert gid an ganzheetlech ressourcenschounend schafft – dem BIOLANDBAU Villmools Merci ❤️

http://www.oikopolis.lu/de/aktuelles/764/